Напрями науково-дослідної діяльності кафедри

Науковим пріоритетом кафедри інструментально-виконавської майстерності Факультету музичного мистецтва і хореографії є «Вивчення педагогічних і мистецтвознавчих засад інструментально-виконавської майстерності».

 

Основні пріоритети науково-дослідної роботи кафедри інструментально-виконавської майстерності:

  • проведення наукових досліджень у галузі методики навчання музики та мистецтвознавства;
  • організація експериментальних педагогічних досліджень;
  • експертиза та опонування дисертаційних досліджень;
  • організація та проведення науково-практичних конференцій, методичних семінарів, «круглих столів»;
  • керівництво науково-дослідницькою діяльністю студентів.

Результати  науково-дослідної роботи кафедри:

статті у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science (2),  статті у наукових виданнях, що входять до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (категорія Б) (близько 50), участь професорсько-викладацького складу у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій (50); підготовка студентів до конференцій, конкурсів студентських наукових робіт (2 переможці конкурсу).

Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом (4 навчально-методичних посібника, навчально-репертуарні збірки).

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює рецензування рукописів науково-практичних, навчально-методичних посібників, підручників, наукових статей, підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів наук, опонування дисертаційних досліджень.

На кафедрі організована науково-дослідна робота зі студентами, а саме: індивідуальна науково-дослідна діяльність студентів; підготовка доповідей та повідомлень студентами на конференціях, семінарах; проведення кафедральних, міжкафедральних, загальнофакультетських студентських наукових і мистецьких заходів.

 

Результати науково-дослідної роботи кафедри (2022 р.)

Результати науково-дослідної роботи на теоретичному рівні (архів)