Наукова тема Факультету та кафедри

Науково-дослідна тема Факультету музичного мистецтва і хореографії 

«Розвиток духовного потенціалу особистості  в неперервній мистецькій освіті». Реєстраційний номер: 0116U003993 

Керівник теми: Олексюк О.М., завідувач кафедри теорії і методики музичного мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

 

Науково-дослідна тема кафедри музикознавства та музичної освіти 

«Розвиток духовного потенціалу особистості  в неперервній мистецькій освіті». Реєстраційний номер: 0116U003993 

Керівник теми: Олексюк О.М., завідувач кафедри теорії і методики музичного мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

 

Виконавці теми:

Олексюк О.М.  докт. пед. н., проф., завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти

Опанасюк О. П. – докт. мист., проф. кафедри музикознавства та музичної освіти

Костюк Н.О.  докт. мист., доцент, кафедри музикознавства та музичної освіти

Бондаренко Л.А.  к. пед. н.,  доцент кафедри музикознавства та музичної освіти

Коваль А.С.  лаборант, викладач кафедри музикознавства та музичної освіти

Малахова М.О канд. пед. н., доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності

Романенко А.Р.  кандидат культурології, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності

Андрощук Л.М.  канд. пед. н., доцент, завідувач кафедри хореографії

Калієвський К.В.  викладач кафедри хореографії

 

Витяг з протоколу засідання кафедри музикознавства та музичної освіти 

 

Актуальність дослідження зумовлена глобалізацією та проникненням цифрових технологій в усі сфери соціального життя суспільства, зокрема й у мистецькій освіті

Дослідження актуального стану неперервної мистецької освіти дозволило виявити такі суперечності:

 • Теоретичне осмислення досліджуваного феномену;
 • Вплив нових форм цифрової революції на зміст та складові професійної підготовки майбутнього фахівця;
 • Необхідність розроблення методики діагностики рівнів сформованості та розвитку духовного потенціалу особистості.

Реалізація наукової теми передбачає такі етапи наукового дослідження:

 • Проектувально-організаційний етап (2017-2018)
 • Дослідницько-експериментальний етап (2017-2021)
 • Експериментально-впроваджувальний етап (2021-2025)
 • Результативно-прогностичний етап (2022-2025)

Мета наукового дослідження – обґрунтувати теоретичні засади та розробити методику розвитку духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті відповідно до нових освітніх програм.

Очікувана теоретична та практична значущість дослідження полягатиме в:

 • оновленні змісту освітніх програм та розробці нових авторських програм і курсів;
 • узгодженні тематики наукових досліджень магістрантів, аспірантів, докторантів з кафедральною науково-дослідною темою;
 • підготовці посібника «Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера мистецтва» » для магістрів музичного мистецтва;
 • визначенні та розробці сучасних діагностичних методик (проективні методики М. Люшера, техніка репертуарних решіток Дж. Келлі, «кольорове письмо» А. Лутошкіна тощо) та дивінаційної техніки дослідження духовного потенціалу музичного мистецтва в постнекласичному освітньому просторі;
 • удосконаленні професійної компетентності професорсько-викладацького складу кафедри (участь у спільних міжнародних проектах, проведенні міжкафедральних засідань, підготовка майстер-класів тощо).

Робота над науково-дослідною темою забезпечить координацію діяльності  науково-педагогічного колективу кафедри, студентів, аспірантів і докторантів навколо визначеної проблеми. у визначенні сутності духовного потенціалу особистості у неперервній мистецькій освіті.

Теоретичні положення та результати  експериментального дослідження можуть бути застосовані у діяльності інших закладів освіти, які здійснюють  підготовку фахівців мистецького профілю. Матеріали дослідження будуть використанні при укладанні підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів з музичної педагогіки, теорії та історії музики, педагогіки та художньої  творчості, а також у процесі вивчення мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах, системі післядипломної підготовки й перепідготовки фахівців мистецького профілю.

 

Проміжний звіт з реалізації наукової теми Факультету музичного мистецтва і хореографії «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (реєстраційний номер – 0116U003993) (2016-2022р.) Наукову тему пролонговано до 2025 р.