Напрями науково-дослідної діяльності кафедри

Однією з пріоритетних діяльностей кафедри хореографії є наукова робота. Викладачі кафедри є дослідниками актуальної на сьогодні наукової теми: «Сучасний стан та перспективи розвитку хореографічного мистецтва». В рамках зазначеної теми досліджуються такі напрями: культурно-історичні аспекти розвитку хореографічного мистецтва; збереження національно-культурних традицій засобами хореографічного мистецтва; хореографічне мистецтво у всебічному розвитку особистості; проблеми розвитку хореографічного мистецтва; тенденції розвитку сучасної хореографії.

Керівник наукової теми кафедри – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії Медвідь Тетяна Анатоліївна.

Наукова тема кафедри співвідноситься з науковими темами Інституту мистецтв: «Мистецькі практики України в європейському просторі» (Реєстраційний номер: 0116U003293, Керівник: Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор),  «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (Реєстраційний номер: 0116U003993 Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор).

Результати науково-дослідної роботи :

колективна монографія (1), статті у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science (1), статті у наукових виданнях, що входять до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (категорія Б)(6), участь професорсько-викладацького складу у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій (57);

проведення І Всеукраïнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденціï, перспективи", 19 квітня 2019, м. Киïв; захист дисертаційних досліджень молодими викладачами кафедри (1); підготовка студентів до конференцій, олімпіад.

Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення практичних робіт, організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань та наукових студентських досліджень.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює рецензування рукописів науково-практичних, навчально-методичних посібників, підручників, наукових статей, підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів  кандидатів наук, опонування дисертаційних досліджень.

На кафедрі організована науково-дослідна робота зі студентами: здійснюється індивідуальна науково-дослідна діяльність студентів; підготовка доповідей та повідомлень на конференціях, семінарах. На кафедрі діє науковий гурток ««Dance community»». Проводяться регулярні відкриті наукові семінари за участю студентів та викладачів кафедри хореографії на актуальну тематику: «Постмодерне бачення класичного танцю», «Новаторські знахідки балетмейстерів у балеті І. Стравінського «Весна священна», «Різноманітні техніки сучасного танцю».