Наукова школа

На кафедрі музикознавства та музичної освіти функціонує наукова школа з проблем духовно-світоглядного розвитку особистості в системі неперервної мистецької освіти.

Рік заснування наукової школи: 2005

Керівник наукової школи: Олексюк Ольга Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Регіони діяльності осередків наукової школи:

Київ, Львів, Рівне, Запоріжжя, Вінниця, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Умань, Миколаїв, Одеса, та інші регіони України.

 Основні напрями наукового пошуку:

 • глобалізаційні процеси сучасної музичної культури і освіти;
 • теоретико-методологічні засади історії мистецької педагогіки і освіти;
 • розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій  освіті; 
 • оптимізація мистецтвознавчих дисциплін в контексті євроінтеграції;
 • професійна підготовка майбутнього вчителя музики на засадах герменевтики;
 • ціннісно-смислові основи компетентнісно орієнтованого педагогічного процесу у вищій школі;
 • інноваційні технології у вищій мистецькій освіті;

Основні напрями науково-організаційної діяльності:

 • ініціювання і координація наукових досліджень у галузі неперервної мистецької  освіти;      
 • упровадження сучасних технологій неперервної мистецької освіти в практичну діяльність навчальних закладів;
 • проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах тощо;
 • сприяння розвитку наукових осередків школи у вищих навчальних закладах України;
 • рецензування монографій, підручників, посібників;
 • участь у роботі експертних, спеціалізованих учених рад, робочих груп Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України та НАПН України.

Наукові видання, у яких систематично висвітлюються напрями розвитку наукової школи, а також доробок науковців школи:

 • Колективна монографія «Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformation», Cambridge Scholars Publishing;
 • Монографія доктора педагогічних наук, професора Олексюк О.М. «Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті»;
 • Збірник праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора Олексюк О.М. «Духовність особистості в системі мистецької освіти»;
 • Науковий журнал «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі»;
 • «Педагогічний процес: теорія і практика;
 • «Неперервна професійна освіта: теорія і практика».

 

Науковий доробок школи:

видано: монографії — 18, підручники — 16, навчальні посібники — 60, навчальні плани і програми – 52, методичні рекомендації – 43, статті у збірниках наукових праць – 1200, патенти на авторські свідоцтва – 8.

 

Відкриті сесії наукової школи

2016 рік

Київський університет імені Бориса Грінченка.       
Сесія молодих учених.        
Тема: «Антропологічний поворот у мистецькій освіті»

2017 рік

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.     
Сесія молодих учених.        
Тема: «Постнекласична мистецька освіта: особливості транзитивного розвитку»

2018 рік

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.      
Сесія молодих учених.        
Тема: «Методологічні вимоги до міждисциплінарних досліджень у сфері мистецької освіти»

2019 рік

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Ушинського

Сесія молодих учених

Тема: «Ціннісні інтенції у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва».

 

Доктори педагогічних наук, консультантом яких був доктор педагогічних наук, професор  Ольга Миколаївна Олексюк:

 • Локарєва Галина Василівна «Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування»  доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2005.
 • Жуков Сергій Михайлович «Методологічні і методичні засади формування інтересів та потреб у дітей 5-9 років засобами мистецтв» доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07, рік захисту 2010.
 • Сверлюк Ярослав Васильович «Теоретико-методичні основи професійної підготовки диригента оркестрового колективу у вищих мистецьких навчальних закладах» доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2011.
 • Пляченко Тетяна Миколаївна «Педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-інструментальними колективами» доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2011.
 • Попович Наталія Михайлівна «Теорія і методика формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики у системі неперервної педагогічної освіти»  доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2015.

 

 Кандидати наук, які захистили дисертаційні роботи під керівництвом доктора педагогічних наук, професора  Ольги Миколаївни Олексюк:

 • Семенова Наталія Миколаївна «Педагогічні умови становлення оцінних суджень студентів у курсі «Аналіз музичних творів» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2001.
 • Ляшенкo Ольга Дмитрівна «Худoжньo-педагoгiчна iнтеpпpетацiя музичнoгo твopу в пpoфеciйнiй пiдгoтoвцi майбутнiх учителiв музики» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2001.
 • Северинова Марина Юріївна «Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років xx ст.» кандидат мистецтвознавства  зі спеціальності 17.00.01, рік захисту 2002.
 • Кужелев Дмитро Олександрович «Художні тенденції розвитку академічного баянного виконавства у другій половині xx ст.» кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.01, рік захисту 2002.
 • Кротова Тетяна Федорівна «Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу» кандидат педагогічних наук: 13.00.02, рік захисту 2004.
 • Холоденко Вікторія Олександрівна «Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2004.
 • Ткач Марія Михайлівна «Становлення  художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2004.
 • Браніцька Тетяна Ромуальдівна «Методичні засади формування інтересу до народно-інструментального виконавства молодших школярів у позаурочний час» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2005.
 • Кузьмінська Леся Дмитрівна «Формування морально-ціннісного відношення до музичного виконавства у підлітків» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2005.
 • Сверлюк Лілія Іванівна «Формування гуманних взаємин у дитячих хорових колективах» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2006.
 • Белінська (Карпінська) Тетяна Володимирівна «Розвиток змісту музично-фольклористичних дисциплін у системі вищої музичної освіти україни (20-ті рр. XX – поч. XXI ст.) » кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01, рік захисту 2006.
 • Піхтар Олена Анатоліївна «Методична система формування музичного мислення студентів мистецьких вищих навчальних закладів» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2007.
 • Мозговий Микола Петрович «Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні» кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.01, рік захисту 2007.
 • Пелипчук Світлана Михайлівна «Педагогічні умови становлення суб’єктивності майбутніх юристів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2007.
 • Воєводін В’ячеслав Васильович «Педагогічні умови становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі» кандидат педагогічних наук: 13.00.02, рік захисту 2007.
 • Лавриш Ірина Михайлівна «Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2008.
 • Хижко Олександр Вікторович «Формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2009.
 • Шубенко Наталія Олександрівна «Формування медіакультури майбутнього вчителя музики засобами аудіовізуальних мистецтв» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2010.
 • Флегонтова Наталія Миколаївна «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04,  рік захисту 2010.
 • Дутчак Уляна Василівна «Підготовка майбутнього вчителя музики до естетичного виховання підлітків засобами арт-терапії» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2011.
 • Музика Ольга Яношівна «Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, 2011.
 • Акічева Марина Шаміліївна «Формування компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2011.
 • Лісун Дмитро Володимирович «Формування професійних герменевтичних умінь майбутнього музиканта-виконавця у фаховій підготовці» кандидат педагогічних наук  зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2011.
 • Павленко Олексій Миколайович «Методика формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2012.
 • Світайло Світлана Валеріївна «Формування фахової компетентності майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хоровох підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2012.
 • Мозгова Олена Миколаївна «Творчість Миколи Мозгового як явище української масової музичної культури» кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01, рік захисту 2013
 • Кабріль Катерина Володимирівна «Формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2013.
 • Рибніков Олександр Михайлович «Формування готовності майбутнього вчителя музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2013.
 • Бондаренко  Лариса Анатоліївна «Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку в процесі інструментально-виконавської підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, рік захисту 2013.
 • Соболь Наталія Віталіївна «Методика формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки» кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02, рік захисту 2016.
 • Пастушенко Любомир Андрійович «Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах». Спеціальність: 13.00.04 –  теорія і методика професійної освіти.
 • Бєлікова Олена Аркадіївна «Формування ціннісних переконань майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки». Спеціальність 13.00.04 –  теорія і методика професійної освіти.
 • Ковальський Роман Іванович «Методика формування готовності майбутнього вчителя музики до організаційно-педагогічної роботи в учнівському естрадно-інструментальному колективі». Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • Теряєва Лариса Анатоліївна «Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування». Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.
 • Синишин Лілія Орестівна «Розвиток художньо-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)». Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
 • Кифенко Ганна Миколаївна «Методика формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі». Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.
 • Рахманова Оксана Кахрамонівна «Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва». Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.

Доктори філософії, які захистили дисертаційні роботи під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Ольги Миколаївни Олексюк

 • Косінська Наталія Леонідівна «Методика формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки». Спеціальність00.02 – теорія та методика музичного навчання
 • Лимаренко Валерій Ігорович «Формування методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю на засадах ед’ютейнменту». Спеціальність011 «Освітні, педагогічні науки», галузь знань 01 Освіта/Педагогіка.
 • Вишневецька Марина Вікторівна «Методика формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-хорового навчання». Спеціальність011 «Освітні, педагогічні науки», галузь знань 01 Освіта/Педагогіка.

 

Кандидатські та докторські дослідження, які виконуються під керівництвом доктора педагогічних наук, професора  Ольги Миколаївни Олексюк:

 • Коваль Анастасія Станіславівна «Формування методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва на засадах герменевтичного підходу». Спеціальність011 Науки про освіту.
 • Даценко Марія Сергіївна: «Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі методичної підготовки». Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки.
 • Мирошниченко Валерій Миколайович: «Методика навчання джазової імпровізації майбутнього артиста-вокаліста на заняттях сольного співу». Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки