Напрями науково-дослідної діяльності кафедри

Науково-дослідна робота кафедри музикознавства та музичної освіти

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

1) участь у розробленні та впровадженні наукових проєктів;

2) проведення наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та методики навчання музики;

3) організація експериментальних педагогічних досліджень;

4) підготовка науково-педагогічних кадрів;

5) експертиза та опонування дисертаційних досліджень;

6) організація та проведення науково-практичних конференцій, методологічних семінарів, “круглих столів”;

7) керівництво науково-дослідницькою діяльністю студентів.

 

Результати  науково-дослідної роботи кафедри (за період з 2019 по 2023р.):

- монографії (одноосібні та колективні – 16),

- статті у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science (23), 

- статті у наукових виданнях, що входять до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (категорія Б) (близько 160),

- участь професорсько-викладацького складу у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій (134);

- проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (9);

- проведення щорічної Всеукраїнської студентська наукової конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» (11);

- підготовка студентів до конференцій, конкурсів студентських наукових робіт (5 переможців конкурсу).

Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом (2 навчально-методичних посібника), методичних рекомендацій (2), організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань та наукових студентських досліджень.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює рецензування рукописів науково-практичних, навчально-методичних посібників, підручників, наукових статей, підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів наук, опонування дисертаційних досліджень.

Викладачі кафедри (Олексюк О. М., д.пед.н., проф., завідувач кафедри, Опанасюк О. П., д.мист. доц., професор кафедри) є членами спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Олексюк О. М. є членом Міжвідомчої Ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні: наукові спеціальності 13.00.02 (методика навчання), 13.00.09 (теорія навчання) та експертом ДАК Міністерства освіти і науки України, а також членом експертної ради ДАКу з питань культури, мистецтва і туризму при Акредитаційній комісії України.

На кафедрі організована науково-дослідна робота зі студентами, а саме: індивідуальна науково-дослідна діяльність студентів; підготовка доповідей та повідомлень студентами на конференціях, семінарах; проведення кафедральних, міжкафедральних, загальноінститутських  студентських наукових заходів та мистецьких проєктів (ділові та рольові ігри, сторітелінг тощо).

На кафедрі діє студентська науково-дослідницька студія «Школа молодих науковців». Наукова тема студії: «Реалізація духовного потенціалу особистості у змісті постнекласичної мистецької освіти».

 

Напрями діяльності студії:

1) герменевтичні ресурси духовності особистості в постнекласичній мистецькій освіті;

2) актуальні проблеми сучасного музикознавства в контексті постнекласичної мистецької освіти;

3) інноваційні технології та методики духовного розвитку особистості в постнекласичній мистецькій освіті;

4) аксіологічні аспекти духовного потенціалу особистості в постнекласичній мистецькій освіті.

На кафедрі музикознавства та музичної освіти функціонує наукова школа з проблем духовно-світоглядного розвитку особистості в системі неперервної мистецької освіти, керівник  Олексюк О. М., д. пед. н., проф., завідувач кафедри.

Також силами кафедри видається науковий журнал. «.Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі».