Індивідуальний графік навчання

Що варто знати про переведення студентів денної форми навчання на індивідуальний графік

Заява на оформлення індивідуального графіку

 1. Надання індивідуального графіка навчання здобувачам освіти регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у Київському університеті імені Бориса Грінченка, а саме розділами 7.2 та 11.3.
 2. Підставами для надання індивідуального графіка можуть бути: працевлаштування за обраним фахом, складні сімейні обставини, підтверджені документально, стан здоров’я, міжнародна мобільність студентів, проживання за межами України під час дії воєнного стану, стажування в установах, організаціях за профілем навчання.
 3. Індивідуальний графік надається здобувачам освіти старших курсів, які мають високі навчальні досягнення.
 4. Студентам, які мають академічні та/або фінансові заборгованості, індивідуальний графік навчання не надається.
 5. Індивідуальний графік надається студенту на один семестр навчального року.
 6. Підставою для надання індивідуального графіка навчання є заява студента, яка подається Студентському офісу із зазначенням причин, за яких студент клопочеться щодо надання індивідуального графіка. 

До заяви студент додає:

 • клопотання з місця роботи, в якому чітко зазначені займана посада, режим роботи, контактні телефони роботодавця;
 • довідка з місця роботи, яка зареєстрована за місцем видачі, в якій зазначена займана посада.
 1. Рішення про надання здобувачу вищої освіти індивідуального графіка навчання приймається колегіально на засіданні деканату факультету, на підставі заяви здобувача вищої освіти, поданих документів та висновку завідувача випускової кафедри щодо можливостей організації навчального процесу.
 2. У разі позитивно прийнятого рішення, розпорядженням декана факультету затверджується графік індивідуального навчання.
 3. Рішення про відмову в наданні здобувачу вищої освіти індивідуального графіка навчання зазначається у протоколі засідання, здобувачу вищої освіти надається мотивований висновок.
 4. Працевлаштування студента не за профілем навчання не є підставою для надання індивідуального графіка навчання.

Невиконання індивідуального графіка у попередньому семестрі є підставою для відмови студентові у наданні індивідуального графіка навчання у наступному семестрі.

 • При індивідуальному графіку навчання студент виконує всі види поточних навчальних робіт, що передбачені робочою програмою дисципліни (практичні та контрольні роботи, завдання для самостійної роботи тощо) синхронно з розкладом навчання з кожної дисципліни.
 • Поточні оцінки за виконання студентом всіх видів навчальних завдань з дисципліни виставляються викладачем, який веде даний курс, в журнал обліку роботи академічної групи.
 • Семестрова підсумкова атестація у формі заліків та екзаменів для студентів, які переведені на індивідуальний графік навчання, проводиться в терміни, передбачені графіком навчального процесу та розкладом заліково-екзаменаційних сесій.
 • Допуск студента до складання семестрової підсумкової атестації з дисципліни можливий лише за умови виконання студентом всіх завдань та форм поточного контролю, передбачених робочою програмою дисципліни.